JOIN US  IN
  • 110227 BIG SHOW-눈물뿐인 바보
2차 가공 및 재업로드 금지
텔존, 쭉방 퍼감 금지
:: Number-G ::아하하하 봉들이여~ 어찌 나를 눈물나게 만드냐구!!!

LIST       

110227 BIG SHOW-Tell Me Goodbye 시리
110227 BIG SHOW-Oh Yeah 시리